Statut

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika w Zamościu

 

 

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i ma osobowość prawną.

§ 2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
  – miasto Zamość.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie, może ono prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej Stowarzyszenia.
 2. Wzory odznak zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
 2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie w zakresie swojego działania korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów i może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych i prowadzenia swych spraw albo powierzać wykonywanie zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II


 Cele i środki Stowarzyszenia

 

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 

 1. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
 2. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły;
 3. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej i materialnej;
 4. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowanie zajęć poza lekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych;
 5. Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania;
 6. Włączanie w sprawy społeczności lokalnej;

 

§ 9.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. pozyskiwanie środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,
 3. organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, obozów i wycieczek, współpracę z organami państwowymi i samorządowymi oraz osobami i instytucjami
  o podobnych zadaniach, zarówno w kraju jak i za granicą.
 4. inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych,
 5. organizowanie i prowadzenie własne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,
 6. współpracowanie z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa,
 7. inspirowanie i organizowanie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania,
 8. prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania systemu oświaty i wychowania oraz tworzenia jego nowych form,
 9. tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw w dziedzinie oświaty i wychowania,
 10. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia,
 11. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących oświaty i wychowania,
 12. rozwijanie innych form działalności służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych.

 

Rozdział III


Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków honorowych,
 3. Członków wspierających.

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający ukończony 16-ty rok życia, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który złoży w Zarządzie Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską, popartą przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Osoby poniżej 16-go roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą opiekunów prawnych bez prawa głosowania.

 

§ 10.

 1. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej przyjąć zainteresowanego w poczet członków Stowarzyszenia bądź poinformować go, na piśmie, o odmowie przyjęcia w szeregi Stowarzyszenia.
 2. Od decyzji o odmowie przyjęcia przysługuje w terminie 14 dni od jej otrzymania, odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

 

§ 11.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:

 1. udziału w zgromadzeniach, zebraniach, turniejach, treningach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. zatrzymania wszelkich trofeów zdobytych w turniejach indywidualnych,
 3. noszenia odznak Stowarzyszenia,
 4. wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do wszelkich organów Stowarzyszenia.
 5. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 

 1. godnego reprezentowania Stowarzyszenia w oficjalnych wystąpieniach,
 2. przestrzegania uchwalonych regulaminów i postanowień Statutu.
 3. czynnej realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. opłacania składek członkowskich.

 

§ 13.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie zawinionego przez członka nie realizowania obowiązków członkowskich i braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za naruszenie zasad Statutu, w szczególności
  w przypadku nieopłacenia 3 kolejnych składek członkowskich.

§ 14.

 1. Od uchwały o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale.
 2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w punktach 2 i 3 Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 15.

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrana Członków.

 

§ 16.

 1. Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa jak członkowi zwyczajnemu za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

 

§ 17.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia za naruszenie zasad Statutu.

 

§ 18.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna bez względu na jej siedzibę
i miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 19.

 1. Członkowi wspierającemu przysługują takie sama prawa jak członkowi zwyczajnemu za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawa korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca jednorazową lub stałą składkę członkowską
  w zadeklarowanej przez siebie wysokości, która nie może być w skali roku niższa niż 3-krotność składki członka zwyczajnego.

 

§ 20.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

 

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Zarząd

 

§ 22.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków rozpatrujące roczne sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku
 3. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd również na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków powiadamiając wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie zwołujące powinno określać termin i miejsce obrad oraz propozycje porządku obrad.

 

§ 23.

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zebraniu Członków
  w głosowaniu jawnym, o ile nikt z członków nie domaga się przeprowadzenia głosowania tajnego.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 3. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
 4. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia, nie dłużej niż na okres
  3 miesięcy, Komisja Rewizyjna może delegować swojego członka do pełnienia obowiązków w Zarządzie Stowarzyszenia.

 

§ 24.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

 

§ 25.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.
 3. Walne Zebranie rozpoczyna się zawsze od wyboru jego Przewodniczącego, którym nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26.

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Stowarzyszenia i planu finansowego,
 2. rozpatrywanie wniosków i sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd,
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
 4. uchwalanie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 6. uchwalanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie zmian Statutu,
 8. nadawanie godności członka honorowego i członka wspierającego,
 9. nadawania odznak członkowskich i honorowych Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 11. uzupełnianie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 12. coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich.
 13. udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości albo ruchomości o wartości przewyższającej kwotę 10.000 złotych.

 

 

§ 27.

Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają zwyczajną większością głosów
w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem zapisu § 22 ust.1 Statutu.

 

§ 28.

 1. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków dla swej ważności muszą być podejmowane w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum Walne Zebranie może podejmować uchwały w kolejnym terminie.
 3. O drugim terminie Walnego Zebrania, miejscu i porządku obrad zawiadamia Zarząd najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w drugim terminie są ważne przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

 

§ 29.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie do 30 marca
z następującym porządkiem obrad:

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności za rok poprzedni,
 2. sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia,
 3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 5. przyjęcie planu finansowego i programu działalności na rok następny,
 6. uchwalenie wysokości składki członkowskiej na dany rok,
 7. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu kadencji,

 

§ 30.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 członków.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

 

§ 31.

 1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz wybranych na jego wniosek Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.
 2. Po wyborze Prezesa Zarządu Walne Zebranie wybiera Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa lub członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku nie przyjęcia przez Walne Zebranie trzech kolejnych kandydatur do składu Zarządu przedstawionych przez Prezesa Zarządu, dokonuje się ponownego wyboru Prezesa Zarządu.

 

§ 32.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania (nie rzadziej niż raz na rok),
 3. powoływanie stałych i doraźnych komisji,
 4. załatwianie wszelkich spraw statutowych, nie zastrzeżonych dla innych organów,
 5. orzekanie w sprawach wszystkich członków Stowarzyszenia w zakresie odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszego Statutu i uchwał Walnego Zebrania,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. nabywanie lub zbywanie składników majątkowych Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu,
 8. przekazywania corocznie do dnia 31 stycznia Komisji Rewizyjnej sprawozdania
  z działalności Stowarzyszenia.

 

§ 33.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

 

§ 34.

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają w obecności wszystkich jego członków, zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku równej ilości głosów za uchwałą i przeciw uchwale przesądzający jest głos Prezesa Zarządu.

 

§ 35.

W stosunku do członków Stowarzyszenia Zarząd może orzec następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. nakazanie przeprosin w odpowiedniej formie,
 4. odsuniecie od turniejów i innych imprez,
 5. pozbawienie odznak Stowarzyszenia,
 6. wniosek do Komisji Rewizyjnej o wykluczenie ze Stowarzyszenia, z uwzględnieniem przepisu § 13 ust.3 Statutu.

 

§ 36.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia dotyczących kar nakładanych na członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

§ 37.

Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenia na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania lub Komisji Rewizyjnej, większością
2/3 głosów.

 

§ 38.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są większością 2/3 głosów.
 4. Zebrania Komisji odbywają się na wniosek jej przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 39.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członami Zarządu Stowarzyszenia, z uwzględnieniem przepisu § 22 ust.4 Statutu.

 

 

§ 40.

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej dwukrotnie
  w roku kontroli działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu i członków Stowarzyszenia.
 3. Do końca lutego każdego roku Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wyniki z kontroli działalności Stowarzyszenia, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium lub jego odwołanie.

 

§ 41.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie regulamin.

§ 42.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 43.

Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały tylko w obecności wszystkich członków.

Rozdział V


Majątek Stowarzyszenia

 

§ 44.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 45.

Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić:

 • działalność gospodarczą,
 • zbiórki publiczne,
 • loterie pieniężne i fantowe,

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 46.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI


Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 47.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów
w obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.

§ 48.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.

§ 49.

Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut został przyjęty i podpisany zebraniu założycielskim w dniu 25 kwietnia 2008 roku.